Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU

Sklep internetowy („Sklep”) prowadzony jest pod adresem internetowym: https://subsardiet.pl/

przez Łukasza Subsara właściciela firmy

Dietetyk Łukasz Subsar, Szkolna 15a 64-541 Sękowo, NIP 7072096262

posługującego się adresem e-mail: sklep@subsardiet.pl  oraz numerem telefonu: 722 – 080 – 909

 1. DEFINICJE
 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
 3. a) Właścicielu sklepu – należy przez to rozumieć 

Dietetyk Łukasz Subsar, Szkolna 15a 64-541 Sękowo, NIP 7072096262

posługującego się adresem e-mail:  sklep@subsardiet.pl  oraz numerem telefonu: 722 – 080 – 909

 1. b) Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy mieszczący się pod

adresem: internetowym  https://subsardiet.pl/

 1. c) Zamówieniu – należy przez to rozumieć zakupiony w sklepie produkt, w szczególności plan

treningowy zindywidualizowany lub plan treningowy ustandaryzowany oraz trening lub pakiet treningów z trenerem personalnym a także współpracę dietetyczną na określony okres oraz plan diety ustandaryzowany;

 1. e) Kupującym – należy przez to rozumieć każdą osobę dokonującą zamówienia;
 2. f) Konsumencie – należy przez to rozumieć osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( art.221 k.c.);
 3. g) Formularzu – należy przez to rozumieć dokumencie znajdującym się pod adresem internetowym:https://subsardiet.pl/, zawierającym zestaw pytań dotyczących danych osobowych Konsumenta:

– umożliwiających Właścicielowi sklepu kontakt z Nim,

– służących określeniu przeciwwskazań zdrowotnych Klienta do wykonywania określonych ćwiczeń lub spożywania określonych grup pokarmów ,

– określających preferencje Konsumenta co wykonywanych treningów, a także zawierającym wzory zgód i oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych konsumenta oraz klauzul dotyczących odpowiedzialności za wykonywanie treningów bez konsultacji lekarskiej;

 1. h) Wypełnionym formularzu – należy przez to rozumieć uzupełniony przez konsumenta formularz o informacje dotyczące jego osoby, o których mowa w pkt. f oraz z zaakceptowanymi przezeń zgodami, oświadczeniami i klauzulami, o których mowa w pkt. f;
 2. i) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, dostępny pod adresem internetowym https://subsardiet.pl/regulamin;
 3. j) Polityce ODO – należy przez to rozumieć Politykę Ochrony Danych Osobowych, dostępną pod adresem internetowym: https://subsardiet.pl/odo

Dietetyk Łukasz Subsar, Szkolna 15a 64-541 Sękowo, NIP 7072096262

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Właściciela sklepu, za pośrednictwem Sklepu

internetowego, sprzedaży Produktów Kupującym. Niniejszy regulamin udostępniony jest dla

Kupujących na stronie  https://subsardiet.pl//regulamin Sklepu, będąc dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet.

 1. Kupujący przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Sklepu, powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem. Jednocześnie z dokonaniem zamówienia Kupujący potwierdza, iż niniejszy regulamin zna oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia.
 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 3. Sklep prowadzony jest w celu sprzedaży prezentowanych w nim Produktów. Informacje o prezentowanych w Sklepie Produktach, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 4. Korzystanie z produktów będących przedmiotem zamówień dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24

godziny na dobę.

 1. Przedmiotem zamówień w sklepie może być w szczególności:
 2. a) Plan treningowy zindywidualizowany (który jest przygotowany przy uwzględnieniu indywidualnych preferencji i przeciwwskazań konsumenta określonych w formularzu),
 3. b) Plan treningowy ustandaryzowany (który dotyczyć może różnych partii ciała i jest gotowy do pobrania bezpośrednio po uiszczeniu zapłaty przez Konsumenta, nie uwzględnia jego indywidualnych preferencji i przeciwwskazań zdrowotnych konsumenta),
 4. c) Trening lub pakiet treningów z trenerem personalnym (treningi te odbywać się będą na wskazanej przez trenera siłowni, przy czym cena treningu nie obejmuje ceny za wstęp na siłownię),
 5. d) Plan diety ustandaryzowany.
 6. e) Współpraca dietetyczna wg wykupionego pakietu.
 7. Przy zakupie planu treningowego zindywidualizowanego lub współpracy dietetycznej Konsument wypełnia formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami oraz udostępnia ten formularz Właścicielowi sklepu, na jego adres e-mail.
 8. Złożywszy zamówienie Kupujący otrzyma wygenerowaną automatycznie odpowiedź – potwierdzająca przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z brakiem możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. Właściciel sklepu może zweryfikować złożone zamówienie w zakresie jego rzetelności, a także anulować je w razie zastrzeżeń co do jego prawidłowości oraz rzetelności. Powyższe nie dotyczy Kupujących, będących Konsumentami. Jeżeli zamówienie złożone przez Kupującego –konsumenta zawierać będzie braki w zakresie rzetelności lub wiarygodności – Właściciel sklepu skontaktuje się z Kupującym, wykorzystując informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefoniczny) podane przez Kupującego w formularzu zamówienia w celu uzupełnienia braków zamówienia i usunięcia wątpliwości wynikłych na tym tle. W razie nieusunięcia rzeczonych braków i wątpliwości odnośnie danych zamieszczonych przez Konsumenta w formularzu zamówienia – Prowadzący Sklep może anulować zamówienie.
 10. Kupujący, składając zamówienie powinien umieścić w formularzu wszelkie niezbędne dane, pozwalające na jego poprawną identyfikację, do których należą w szczególności numer telefoniczny oraz adres e-mail. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia, jest wskazanie przez Kupującego wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację.
 11. W efekcie złożenia zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Prowadzącego Sklep – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Właścicielem Sklepu. Warunki umowy określa niniejszy regulamin.
 12. Każde zamówienie złożone w sposób właściwy – otrzymuje numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny umożliwia określenie osoby Kupującego oraz przedmiotu zamówienia.
 13. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Konsument przyjmuje do wiadomości, że usługi świadczone przez Usługodawcę, nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Konsumenta, z uwagi na złożoność czynników środowiskowo-medycznych mających wpływ na efekt realizowanej Usługi dietetycznej. Konsument przyjmuje także do wiadomości, że konsultacje udzielane przez Usługodawcę w ramach wykupionego Pakietu, zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia, wyników badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu dietetyka. Ponadto układane indywidualnie jadłospisy oparte są na przeświadczeniu, że Konsument nie zataił jakichkolwiek informacji i w wywiadzie żywieniowym oświadczył wyłącznie prawdę.

2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Usługi dietetyczne udzielone na skutek podania przez Konsumenta niepełnych i nieprawdziwych informacji, podania niepełnego stanu zdrowia, przedstawienia niepełnych informacji związanych ze stanem zdrowia czy przedstawienia niepełnych dokumentów lub/i badań.

3.Konsument przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego indywidualny plan żywieniowy opiera się na aktualnej wiedzy naukowej, ze względu jednak na brak możliwości przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowiek, nie gwarantuje osiągnięcia przez Konsumenta zamierzonych efektów.

4.Konsument oświadcza, że nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji indywidualnych planów żywieniowych, a chęci zmian będzie konsultować z Usługodawcą oraz że przed przystąpieniem do stosowania otrzymanego indywidualnego planu żywieniowego skonsultował się z odpowiednim lekarzem celem oceny stanu zdrowia oraz ustalenia braku przeciwskazań do zaproponowanej diety jak również będzie prowadzić konsultacje z lekarzem w czasie stosowania diety.

5. Zakupiony pakiet współpracy dietetycznej trwa określony okres, w którym to świadczone są usługi dietetyczne. Jego czas rozpoczyna się od pierwszej konsultacji. Nie ma możliwości rezygnacji z rozpoczętego już okresu współpracy. W wyjątkowych okolicznościach jest możliwość zamrożenia okresu wykupionej współpracy. Warunki zamrożenia okresu współpracy są ustalane indywidualnie.

6.Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi z początkiem pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone lub, w którym Właściciel Sklepu otrzymał zapłatę za zakupiony Produkt.

7.Terminy realizacji zamówień są następujące:

a) Plan treningowy zindywidualizowany – zostanie zrealizowany w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu wpłaty pełnej kwoty określonej za dany plan oraz uzupełnieniu formularza i wysłaniu go na adres

kontakt@subsardiet.pl , 

b) Plan treningowy ustandaryzowany – bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaconych środków przez Właściciela sklepu (nie dłużej niż 1 dzień),

c) Współpraca dietetyczna – uprawnienie do korzystania z usług oferowanych przez https://subsardiet.pl/  zostaną  zrealizowane w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu wpłaty pełnej kwoty określonej za dany Pakiet oraz uzupełnieniu formularza

d) Plan diety ustandaryzowany – bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaconych środków przez Właściciela sklepu (nie dłużej niż 1 dzień).

8. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Właściciela Sklepu, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Właściciel Sklepu obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Kupującego oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli wskazanie nowego terminu nie jest możliwe, termin realizacji zamówienia przez Właściciela sklepu – ulega zawieszeniu do dnia, kiedy realizacja zamówienia jest ponownie obiektywnie możliwa. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego – może on odstąpić od umowy.

9. Kupujący ma możliwość anulowania złożonego zamówienia w terminie 12 godzin od momentu jego złożenia. Anulowanie zamówienia następuje poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail: sklep@subsardiet.pl

10. W ramach zakupów w Sklepie internetowym dostępne są – według wyboru Kupującego – następujące formy płatności:

a)przelewem na konto Prowadzącego Serwis – należność tytułem zapłaty ceny wpłacana jest w

formie przedpłaty na rachunek bankowy Właściciela sklepu:

20 1240 6579 1111 0011 3342 4147

b)Przelewy24– pobranie należności następuje w momencie akceptacji transakcji przez operatora

płatności.

11.W przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane.

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 2. Produkty w postaci ustandaryzowanych planów treningowych i planów diety stanowią własność Właściciela sklepu, chronioną prawem autorskim lub własnością chronioną prawem autorskim naszych licencjodawców lub licencjobiorców.
 3. Żaden produkt nie może być używany lub wykorzystywany w sposób przekraczający tzw. dozwolony użytek.
 4. Kupujący może być właścicielem urządzeń fizycznych, na które dostarczane są produkty, ale Właściciel sklepu zachowuje do nich wszystkie prawa własności intelektualnej z niego wynikające.
 5. Właściciel sklepu nie przekazuje Użytkownikowi praw ani tytułu własności do produktów, ani do żadnej części zawartości udostępnionej w ramach realizacji zamówienia.
 6. Udostępnienie zakupionych produktów Kupującemu nie może być rozumiane jako udzielanie ,przez domniemanie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA SKLEPU, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT
 2. Odpowiedzialność Właściciela Sklepu względem Kupującego będącego Konsumentem regulują przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Konsumentowi, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Okres odstąpienia od umowy zawartej na odległość rozpoczyna się z dniem złożenia zamówienia.
 4. Po odstąpieniu od umowy przez Kupującego Właściciel sklepu zwraca Kupującemu jego wpłatę w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Kupującego nr rachunku bankowego podczas zamawiania produktu.
 5. Gdy Kupujący otrzyma zamówienie w postaci planu treningowego lub planu diety, zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy oraz do zwrotu.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy sklep@subsardiet.pl

Dietetyk Łukasz Subsar, Szkolna 15a 64-541 Sękowo, NIP 7072096262

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.
 2. Reklamacje zgłaszane przez Kupujących będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
 3. Użytkownik Serwisu zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) stosuje się odpowiednio w przypadku zakupów, dokonywanych przez Kupujących, będących konsumentami.
 2. Właściciel sklepu informuje o zmianie lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej sklepu. Zmiany w regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.
 3. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za:

– utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego, powstałych na skutek okoliczności, którym nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym: problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;

– szkody wywołane korzystaniem ze sklepu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem ze

Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem;

– awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będących skutkiem czynników niezależnych od Właściciela sklepu.

 1. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie Sklepu internetowego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.