Polityka Prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. [Administrator danych osobowych]

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: ADO) jest
Dietetyk Łukasz Subsar, Szkolna 15a 64-541 Sękowo, NIP 7072096262

posługującego się adresem e-mail: kontakt@subsardiet.pl

 1. [Zakres przetwarzanych danych osobowych]

Otrzymane od Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ADO. Są to w szczególności dane, podawane w związku z:

-zawieraniem i realizacją umów,

– występowaniem o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem, korespondując lub kontaktując się z nami lub zapisując się do newslettera lub zakładając konto internetowe.

Dane powyższe w zależności od rodzaju świadczonej usługi mogą obejmować: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej), NIP, numer telefonu, adres e-mail, nazwę użytkownika na portalu społecznościowym facebook, (dane wrażliwe) dane o stanie zdrowia, datę urodzenia, wizerunek.

W przypadku zapłaty za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, ADO wejdzie również w posiadanie danych o numerze konta, z którego płatność ta nastąpiła.

ADO weryfikuje zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO. ADO dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania), dostępu do danych, czasu przechowywania danych.

ADO informuje, iż podczas korzystania z niniejszej witryny w urządzeniu końcowym użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera ADO za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki te wykorzystywane są w celach utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji, zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z niniejszej witryny, a także zbierania statystyk odwiedzin stron.

ADO wykorzystuje również cookies zewnętrzne, dostarczane przez Google Inc z siedzibą w USA, w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.

Istnieje możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania przez nie dostępu do Państwa urządzeń. Istnieje możliwość usunięcia cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 1. [Kontakt z ADO w sprawie przetwarzania danych osobowych]

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych, proszę skorzystać z następujących danych kontaktowych:

adres email: kontakt@subsardiet.pl

telefon: 722080909

 1. [Sposób przetwarzania danych osobowych]

ADO przetwarza i przechowuje Państwa dane osobowe w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

ADO przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

(1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

(2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

(3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

(4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

(5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

(6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

(7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

(8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

 1. [Cele przetwarzania danych osobowych]

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 1. a) zawarcia i prawidłowego wykonania umów, w szczególności:

– realizacji zamówień w sklepie internetowym oraz

– realizacji treningów personalnych,

– realizacji planów treningowych

– realizacji usługi współpracy dietetycznej

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami (podanie danych w celu realizacji powyższych celów jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona),

 1. b) zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego (bez identyfikowania osób, których profilowanie dotyczy), (co stanowi usprawiedliwiony interes prawny ADO) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż w czasie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu;
 2. c) realizacji uzasadnionych interesów ADO, w tym obrony przed ewentualnymi roszczeniami, archiwizacja

w celu ochrony interesu prawnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu

zgłoszenia sprzeciwu.

 1. d) promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez ADO – w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.

(Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody

na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu).

 1. e) wysyłki newslettera – pod warunkiem zapisania się na newsletter i uzyskania odpowiedniej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i nie dłużej niż do wycofania zgody

(Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody

na przetwarzanie danych osobowych, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu).

 1. [Czas przetwarzania danych osobowych]

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. [Współadministrowanie danymi osobowymi oraz powierzanie danych osobowych]

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ADO m.in. dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym księgowość ADO, a także świadczącym usługi prawnicze.

Państwa dane mogą być również przekazane uprawnionemu dietetykowi celem wspólnej realizacji umowy.

Ponadto dane te mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 1. [Inne portale internetowe]

Na stronie internetowej ADO znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Instagram). ADO nie ma wpływu i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami tych portali, natomiast w odniesieniu do profili ADO w ramach takich serwisów Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio.

Osobę, która skorzysta z przekierowania obowiązywać będzie również polityka prywatności.

 1. [Obsługa żądań]

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

– żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO)

– natychmiastowego żądania korekty nieprawidłowych lub niekompletnych przechowywanych przez nas danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),

– żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie jest niezbędne np. w celu w celu wysuwania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych (zgodnie z art. 17 RODO),

– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO) jeśli: kwestionujecie Państwo ich dokładność; ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiacie Państwo ich usunięcia; dane nie są nam już potrzebne, ale są wymagane w celu wysuwania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwiłeś się ich przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO;

– otrzymania danych osobowych, które nam Państwo przekazaliście (zgodnie z art. 20 RODO) w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania automatycznego i komputerowego lub do żądania przeniesienia ich na inny podmiot odpowiedzialny;

– prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (zgodnie z Art. 77 RODO). W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. [Prawo do sprzeciwu]

O ile przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w ramach równowagi interesów mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celach marketingu bezpośredniego, użytkownik może skorzystać z tego prawa w dobrowolnym momencie, jak opisano powyżej. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w innych celach, prawo do sprzeciwu przysługuje Państwu tylko wtedy, gdy istnieją powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami, w tym prawem do wolności, lub jeżeli przetwarzanie danych służy do wysuwania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 1. [Bezpieczeństwo]

ADO zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych w Sklepie internetowym. ADO stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.